Web sitemizin güncellenme işlemleri devam etmektedir.

Genel Bilgiler

İşletme Yüksek Lisans Programı  

İşletme Bölümü tarafından sunulan İşletme Yüksek Lisans Programı, İşletme lisans mezunlarına işletmenin çeşitli uzmanlık alanlarında araştırma-odaklı bir eğitim sağlamayı hedeflemektedir (Programa İşletme lisans mezunu olmayan adaylar da başvurabilecek ancak bu öğrencilerin hazırlık eğitiminden geçemeleri gerekecektir.) Programımız öğrencilerimize hem kuram-odaklı bir altyapı hem de çeşitlilik arzeden seçmeli derslerle konularında uzmanlaşma ve yüksek nitelikli öğretim üyeleriyle etkileşim imkanı sağlayan esnek bir yapı içerir. Bu yapı, öğrencilerimize bitirme tezlerini öğretim üyelerimizin rehberlik ve gözetiminde tamamlamaları imkanı sunar.  

Yüksek Lisans Programı özellikle aşağıdaki aday profilleri için uygundur:

- Çalışmak istedikleri sektöre göre seçtikleri dalda uzmanlaşmak isteyen İşletme Bölümü Lisans programı mezunları: Birçok sektörde, işverenler yüksek nitelikli uzmanlaşmış çalışan arayışındadır. İşletme Yüksek Lisans programı, öğrencilerimize seçtikleri alanda uzmanlaşma imkanı sağlar. Öğrencilerimiz uzmanlaşmak istedikleri alanlarda seçmeli dersler alma ve bu alanda uzmanlaşmış öğretim üyelerinin kendilerini yönlendirmeleriyle sektöre hazırlanma imkanına sahip olurlar.

- İşletme Lisans Programından mezun olmuş ve İşletme Doktora programına devam etmek isteyen adaylar: Yüksek Lisans programı, öğrencilerimize temel araştırma becerilerini kazandırıp işletmenin çeşitli dallarında kuram ve araştırma yönelimlerini tanıtarak öğrencileri İşletme Doktora programına hazırlar. Program öğrencilere uzmanlaşmak istedikleri alanı seçme ve bu konuda öğretim üyelerimizle yakın işbirliği içindeçalışma imkanı sağlar. Yüksek Lisans programı mezunları işletme doktora programına seçilebilecek en uygun adayları oluşturmaktadır. İlk akademik yılı en az 3,75 ortalamayla tamamlayan öğrenciler, doktora programına direk geçmek için başvuru hakkını elde eder, ve doktora programını tamamladıklarında yüksek lisans derecelerini de alırlar. 

İşletme Yüksek Lisans programı iki dönemde tamamlanacak 35 kredilik ders ve tez çalışması gerektirir. "Temel program" olarak adlandırılan ve zorunlu derslerden oluşan ilk akademik yarıyıl, işletmenin çeşitli dallarında temel kuramları ve araştırma becerini geliştirmeye yönelik altı temel ders içerir. İkinci akademik yarıyıl  öğrencilere uzmanlaşma imkanı tanıyan seçmeli ve yönlendirmeli okumalar dersleri içerir. Buna ek olarak, öğrenciler hem yurtiçi hem de yurtdışında alanlarında uzmanlaşmış akademisyen ve sektörlerinde Pazar lideri olmuş profesyonellerden seminerler alırlar.

Özellikle aşağıdaki alanlarda uzmanlaşmak isteyen adayları programımıza katılmaya davet ediyoruz:

- Management of Information Systems in Organizations /Örgütlerde Yönetim Bilişim Sistemleri

- Social Media/ Sosyal Medya

- Management of Innovation and Innovation Communities /  Yenilik Yönetimi ve Yenilik Çevreleri

- Software Business, Digital Goods and Network Economy / Yazılım İşleri, Dijital Ürünler ve Network Ekonomisi

- Online Business Models / Online İşletme Modelleri

- Service Operations Management: IT, Banking, Insurance, Consulting, Importing, Merchandising / Hizmet operasyon Yönetimi: Bilişim, Bankacılık, Sigortacılık, Danışmanlılk, İthalat, Mağazacılık

- Sales & Operations Planning / Satış ve Operasyon Planlama

- Demand Forecasting and Targeting/ Talep Tahmini ve Hedefleme

- Modelling Financial Assets and Time Series/ Finansal Varlık ve Zaman Serisi Modellemeleri

- Marketing Strategy/ Pazarlama Stratejileri

- Service Marketing/ Hizmet Sektöründe Pazarlama

- Service Consumption/ Hizmet Sektöründe Tüketim

- Customer Satisfaction / Müşteri Memnuniyeti

- Capital Markets and Pricing of Risk; CAPM and Alternative Models of Risk/  Sermaye Pazarları ve Risk Ücretlendirmesi; CAPM ve Alternatif Risk Modelleri

- Capital Structure Decisions ; Tradeoff Theory , Financial Distress Costs ; Agency Costs and Asymmetric Information Theory / Sermaye Yapısı Kararları: Tradeoff Teorisi, Mali Sıkıntı Maliyetleri, Asimetrik bilgi teorisi

- Valuation: Valuation of Risky Investments; Estimating the Cost of Capital; Valuation and Financial Modeling / Değerleme: Riskli Yatırım değerlemeleri; Sermaye Değeri Tahminleme; Değerleme ve Finansal Modelleme

- Debt Financing/ Borç Finansmanı

- Efficient Markets and Equity Financing: IPOs and SEOs / Etkin Piyasa ve Özsermaye Finansmanı

- Issues in M&A Decisions / Birleşme ve Satınalma Kararları

- Corporate Governance and Agency costs/ Kurumsal Yönetişim ve Aracı maliyetleri

- Organization Studies, including Organizational Behavior and Organization Theory / Örgütsel Çalışmalar, Örgütsel davranış ve Örgüt teorisi

- Data Analytics / Veri analizi

- Choice Modeling / Tercih modelleme

- Pricing / Fiyatlandırma

- Promotions / Promosyonlar

- Advertising / Reklamcılık

- Consumer Behavior / Tüketici davranışı

- Brand Management / Marka yönetimi

- Marketing Communications / Pazarlama iletişimleri

- Retail Management / Perakende yönetimi

Başvuru süreci hakkında bilgi edinmek için burayı ziyaret edebilirsiniz.

İşletme Bölümü ile ilgili ayrıntılı bilgi için broşürümüze buradan ulaşabilirsiniz.

Bölüm tanıtım videomuzu aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=Je_J4l7Dmzw