Web sitemizin güncellenme işlemleri devam etmektedir.

Ders Tanımları

AD 600 Araştırma Yöntemleri
Kredi:
(4+0+0) 4

Uygulamalı sosyal bilimler araştırmalarının temelinin araştırma süreçleri üzerine yoğunlaşarak irdelenmesi; kuram oluşturulması ve varsayım geliştirilmesi; odak grup görüşmeleri de dahil araştırma tasarımında temel tercihler, örnek olay incelemesi, etnografya, anket araştırmaları ve denemeler; örnekleme tasarımı; ölçüm ve araç tasarımı; ölçümde güvenilirlik ve geçerlilik, açıklayıcı ve onaylayıcı faktör analizi.

AD 601 Çokdeğişkenli Veri Analizi
Kredi:
(4+0+0) 4

Çok değişkenli çözümleme tekniklerinin incelenmesi ve model inşası ile onaylama üzerinde durularak her bir tekniğin uygun düştüğü araştırma problemlerinin irdelenmesi; çoklu regresyon, çok değişkenli varyans çözümlemesi, geleneksel korelasyon, küme çözümlemesi, birleşik çözümleme, çok boyutlu ölçeklendirme, nedensel yol çözümlemesi ve yapısal denklem modellemesi.

AD 606 Oyun Teorisi ve Yönetim Ekonomisi
Kredi:
(4+0+0) 4

Bireysel oyunlar, çözüm kavramları, varlık, eşsizlik; eksik bilgiye dayalı oyunlar; oligopolistik etkileşimde rekabetçi strateji tercihlerini içeren uygulamalari, açık arttırma ve eşit koşullarda farklı fiyat uygulanması vb; takım oyunları ve çözüm kavramları; masraf tevzii, istikrarlı fiyat uygulamaları, eşitlikçi devir politikası vb.

AD 611 Muhasebe Kuramı
Kredi:
(4+0+0) 4

Bir muhasebe kuramı oluşturulmasını destekleyecek geleneksel ve çağdaş yaklaşımların ayrıntılı incelenmesi; finansal muhasebenin hedefleri, muhasebe kuramının yapısı; cari değerler muhasebesi, genel fiyatlar seviyesi muhasebesi; alternatif varlık değerlemesi ve gelir belirleme modelleri; muhasebenin gelecekteki kapsamı.

AD 612 Finans Kuramları
Kredi:
(4+0+0) 4

Kurumsal finansman, finans piyasaları, araçlar ve kurumlar, yatırım, portföy analizi ve uluslararası finans alanında çeşitli konuların irdelenmesi ve çözümlenmesi; Türkiye ortamında çağdaş kuramın sınanması; değişkenlerin davranışını anlamak ve strateji oluşturmak için finansal modeller geliştirmek.

AD 613 Finansal Pazarlar ve Araçlar Kuramı
Kredi:
(4+0+0) 4

Yatırımcılar tarafından alınan portföy kararları modelleri ve sermaye piyasalarında menkul kıymet fiyatlandırması; belirsizlik ortamında seçim yapma kuramı; menkul değer fiyatlarının stokastik nitelikleri, portföy kuramı, varlık fiyatlandırma modelleri, dönemsel yapı modelleri ve türev menkul değerlerin fiyatlandırması.

AD 614 Kurumsal Finans
Kredi:
(4+0+0) 4

Kurumsal finans kuramının içerdiği çeşitli konuları derinlemesine inceleyerek çzellikle uluslararası ortamlarda finansal karar verme ilkeleri üzerinde odaklaşma. Firma değerlemesi, işletme sermayesi yönetimi, finansal analiz, yatırım kararları, sermaye yapısı kuramı, temsilcilik sorunları, finansal sorunlar ve işletmenin yeniden yapılanması konularına uluslararası bir bakış açısı. Finans kuramı, muhasebe ve ekonomi alanlarında kuvvetli temel birikim gerekli.

AD 615 Finansal Yönetimde Uygulamalı Araştırmalar
Kredi:
(4+0+0) 4

Türkiye'de ve uluslararası sahnede giderek önem kazanan bir araştırma alanı ya da kuramının detaylı incelenmesi; özelleştirme, şirket birleşmeleri ve satın almalar, şirket üzerinde hak kaybı, halka arz, türev ürünleri ve finans piyasalarının gelişimi.

AD 620 Yönetimle İlgili Düşüncelerin Tarihçesi
Kredi:
(4+0+0) 4

Yönetim ve örgütler üzerine kuram oluşturmanın temelleri; yönetimsel düşüncenin evrimindeki bağlamsal etkiler; öncü katkıların detaylı tartışılması. Klasik yaklaşımlar: bilimsel yönetim, ilk yönetimsel kuramlar, bürokrasi yaklaşımları. İnsan ilişkileri ve davranışçı bilim yaklaşımları. Örgüt ve karar verme kuramına ilk katkılar; sistemci düşünce ve açık sistem yaklaşımlarının ortaya çıkışı.

AD 625 Uluslararası Ortamda Stratejik Tercihler
Kredi:
(4+0+0) 4

Pazar seçiminde uluslararası firmaların karşılaştığı sorunlar, pazara giriş şekilleri, uluslararasılaşma süreçleri, müşterek girişim, doğrudan yabancı yatırım ve uluslararası stratejik işbirlikleri.

AD 626 Örgütlerde Davranış: Yaşam ve Deneyimler
Kredi:
(4+0+0) 4

Bireylerin ve grupların örgüt içinde davranışları üzerine araştırma ve kuramlar; algı, duygular, güdü, stres, akıl verme, cinsiyet ve kültürel etkiler gibi konular üzerinde yoğunlaşma.

AD 627 Örgüt Kuramı
Kredi:
(4+0+0) 4

Örgütlerle ilgili kuramsallaştırmanın kapsamı ve temel kaygıları; örgütsel etkililik, örgütler üzerindeki bağlamsal etkiler, yapısal ayarlamalar ve örgütsel süreçlerle ilgili konuların tartışılması; örgüt kuramında önde gelen bakış açıları: olasılık, kaynak bağımlılığı, nüfus ekolojisi, kurumsal, ekonomik, yorumlayıcı, eleştirel ve post-modern yaklaşımlar; süregelen çekişme ve tartışmaların incelenmesi.

AD 628 Çağdaş Organizasyon Analizi: Aktörler ve Kurumlar
Kredi:
(4+0+0) 4

Çağdaş ve endüstri devrimi sonrası örgütlerde ihtilaflar ve müzakereler; endüstrinin aktörleri arasındaki ilişkiler, yeni oluşan örgütsel biçim ve eylemleri çözümlemek / anlamak için sembolik-yorumlayıcı ve post-modern bakış açıları; farklı örgütsel ortamlarda bilginin üretimi ve tüketimi.

Ders Önkoşulu:
AD 620 ve AD 627
AD 640 Pazarlama Kuramı
Kredi:
(4+0+0) 4

Pazarlamanın tarihçesi ve kapsamı; pazarlama biliminin felsefesi; pazarlama fikrinin geçmişi ve gelişimi; pazarlama ve Türkiye'de sosyal/ekonomik değişimler.

AD 643 Tüketici Davranışları Kuramı
Kredi:
(4+0+0) 4

Tüketici / pazarlama sorunlarının çözümlenmesi için çok disiplinli alanlar üzerine kuramsal temel bilginin derinlemesine araştırılması, ayrıntılı tüketici davranışı modellerinin ölçümü ve evrimi üzerine farklı bakış açılarının katkıları ve uyarıları; tüketicinin korunması, "yeşil" tüketiciler, sağlık, pazarlama işlemlerinin toplumsal etkileri ve etik faktörler de dahil günümüz tüketici problemleri.

AD 644 Pazarlama Biliminde Strateji ve Yönetim
Kredi:
(4+0+0) 4

Pazarlamada strateji ile yönetimin ardında yatan amaçlar ve felsefenin değerlendirilmesi ve anlaşılması; makro pazarlama alanında stratejik ve yönetimsel anlayış; pazarlama karması yönetim ve stratejisi, dağıtım, tanıtım, hizmet pazarlama, tüketici davranışı ve bu alanlarda daha ileri kuram oluşturma ve yeni fikirlerden yararlanmayı sağlayacak tartışmalar ve değerlendirmeler ışığında uluslararası pazarlama.

AD 653 Yöneylem Yönetimi Kuramları
Kredi:
(4+0+0) 4

Doğrusal ve tamsayı programlama modelleri; büyük ölçekli problemlerin çözümü, Yöneylem Yönetimi'ndeki son gelişmelerin gözden geçirilmesi.

AD 654 Karar ve Oyun Kuramı
Kredi:
(3+0+0) 3

Risk altında ve belirsizlik durumunda mevcut karar verme kuramları. Beklenen yararlılık kavramları, AHP: Analitik Sıradüzensel Süreç ve grup kararı gibi çok kriterli karar verme yaklaşımları; oy verme sistemleri ve kuramı; oyun kuramı örneğinde olduğu gibi çoklu aktör durumlarında karar verme, stratejilerin modellenmesi, tepkin stratejiler ve yinelenen oyunlar.

AD 655 Üretim Planlaması ve Kontrol
Kredi:
(3+0+0) 3

Üretim ve hizmet endüstrileri için sıradüzensel üretim planlaması ve kontrolü: Bütünleştirilmiş planlama, üretimin bütünleştirilmesi, özkaynak ve girdilerin kapasitesi, satış ve operasyon planlaması, ailelere ayrıştırma, ileri operasyon programlanması, kaba kurgu kapasite planlaması, materyal gereklilik planlaması, kapasite gereklilik planlaması, MRP II, yükleme, sıralama, ayrıntılı programlama ve sevkiyat. Planlama ve kontrol için matematiksel modeller.

AD 656 Tahmin Yöntemleri
Kredi:
(3+0+0) 3

Pazarlama, finans ve operasyon işlevlerinde öngörü kullanımı.  Öngörüde bütünleştirme, öngörülerin doğruluğunu ölçme, öznel/kanısal öngörü yöntemleri, yeni ürün öngörüsü, nicel/istatistiksel öngörü yöntemleri, nedensellik bağlantısı, zaman serisi öngörü yöntemleri, finansal seri modellemesi, talep öngörüsü, piramitsel öngörü, aykırı değerler ve yapısal değişikliklerin etkileri, öngörünün maliyeti, öngörü yazılımı, öngörü yöntemi seçme, öngörülerin kombinasyonu, benzetim ve deney tasarımı.

AD 657 Proje Yönetimi
Kredi:
(3+0+0) 3

Proje faaliyetlerinde öncelik ilişkileri, projelerde görsel canlandırmalar için ağ şemaları, proje değerlendirme ve inceleme tekniği, stokastik aktivite sürelerini de kapsayan kritik yolak yönetimi. Proje tahminleri, bütçeleme, planlama ve kontrolü için doğrusal programlama ve karma tamsayı programlama teknikleri. Projelerde rekabetçi ve oyun kuramına veya dinamik programlamaya dayalı ihale modelleri.

AD 658 Lojistik
Kredi:
(3+0+0) 3

Üretim, envanter ve dağıtım alanlarındaki yönetimsel problemler. Lojistik sistemlerindeki son teknolojiler. Tek ürün-tek lokasyon, sürekli ve periyodik gözden geçirme modelleri. Gerekirci ve rastgele talep, merkezi ve dağıtılmış enformasyon durumları için çoklu ürün-çoklu lokasyon modelleri. Ulaşım, aktarma, araç rotaları ve sevkiyat konusundaki araştırmalar ile karma lokasyon, dağıtım ve envanter problemleri ve hizmet sektöründeki uygulamaları (bankacılık, yiyecek-içecek, vs.). Lojistik yönetiminde Japon yaklaşımlarından esinlenilmiş yeni eğilimler ve üretim teknolojilerinde otomasyon ve tümleşim gibi yeni gelişmeler.

AD 659 Tedarik Zinciri Yönetiminde Rekabetçi Modeller
Kredi:
(3+0+0) 3

Tedarik zinciri çözümlemesi ve eşgüdümünde yeni araştırma sonuçları. Tedarik zinciri planlama problemlerini modelleme ve çözümlerine yönelik yöneylem araştırması ve yönetim bilimi tekniklerinin uygulanması.

AD 660 Örgütlerde Bilgi Sistemleri
Kredi:
(3+0+0) 3

Bilgi sistemleri ve örgütler arasındaki etkileşim. Bilgi sistemlerinin, bilgi paylaşımı ve eşgüdümünde ve özellikle ağ ekonomisi ortamında yeni örgütsel biçimlerin etkinleştirilmesinde önemini tartışma. Örgütlerde bilgi sistemlerinin uygulanması, benimsenmesi ve yönetimi üzerine kuramlar; örgütlerde bilgi sistemlerinin değeri ve bilgi sistemlerinin yenilikçilik rolü ile ilgili kuram ve modeller.

AD 661 Veritabanı Sistemleri ve Bilgi Keşfi
Kredi:
(3+0+0) 3

Örgütlerde veri kullanımı ve yönetimi. Veritabanı yönetimi, veritabanı tasarımı, ilişkisel modeller, ilişkisel cebir ve normalleştirme; veri tabanlarında bilgi keşfi, veri madenciliğinde ileri yöntemler olarak bağlanım ağaçları ve ilişkililik kuralları.

AD 662 Sayısal Ürünler ve Ağ Ekonomisi
Kredi:
(3+0+0) 3

Yazılım ve medya içeriğini kapsayan sayısal ürünlerin özel karakterleri. Sayısal ürünlerin pazarlama ve fiyatlama üzerinde etkileri. Ağ etkisi sergileyen pazarların ele alınması için, gerekli stratejilerin ve bu tür pazarların düzenlenmesi.

AD 663 Benzetim Modellemesi ve Çözümlemesi
Kredi:
(3+0+0) 3

Sistem modellemesi ve benzetimi ile ilgili temel kavramlar. Benzetim yöntemi, model oluşturma, sistem dinamikleri. Benzetim dilleri, rastgele değişkenlerin üretimi, benzetime dayalı veri çözümlemesi, model doğrulaması, değişke azaltma teknikleri. Deney tasarımı ve benzetim optimizasyon teknikleri.

AD 664 Çizge Kuramı ve Sosyal Ağ Analizi
Kredi:
(3+0+0) 3

Çizge kuramı ve çizge türleri ile ilgili temel kavramlar. Çizgelerin pazarlama problemlerinde kullanılan sosyal ağ analizi ve faaliyet yönetimi gibi tekniklere uygulamaları.

AD 665 Üretim ve Bilgi Yönetiminde Güncel Konular
Kredi:
(3+0+0) 3

Üretim ve bilgi yönetimi ile ilgili güncel konuların irdelenmesi.

AD 675-679 Üretim ve Bilgi Yönetiminde Yönlendirmeli Okumalar
Kredi:
(2+0+4) 4

Üretim ve Bilgi Yönetimi kuramlarında yönlendirilmiş okuma parçaları. Öğrencilerin ilgi alanı ve tez konusunda araştırma danışmanlığı ve makale yazma.

AD 680-684 Finans Kuramında Yönlendirilmiş Okumalar
Kredi:
(2+0+4) 4

Finans kuramında yönlendirilmiş okuma parçaları. Her bir doktora öğrencisinin özel ilgisine yönelik konularda denetim altında araştırma ve yazma.

AD 685-689 Yönetim ve Organizasyon Kuramında Yönlendirilmiş Okumalar
Kredi:
(2+0+4) 4

Yönetim ve örgüt kuramında yönlendirilmiş okuma parçaları. Her bir doktora öğrencisinin özel ilgisine yönelik konularda denetim altında araştırma ve yazma.

Ders Önkoşulu:
AD 521
AD 691-695 Pazarlama Kuramında Yönlendirilmiş Okumalar
Kredi:
(2+0+4) 4

Pazarlama kuramında yönlendirilmiş okuma parçaları. Her bir doktora öğrencisinin özel ilgisine yönelik konularda denetim altında araştırma ve yazma.

AD 696 Araştırma Seminerleri I
Kredi:
(0+2+0) 0 Pass/Fail

Bilimsel araştırma sunumları ve "akademik makale yazımı, konferans bildirisi hazırlama, hakemlik yapma" gibi konularda düzenli olarak  yapılacak seminerler.   

AD 697 Araştırma Seminerleri II
Kredi:
(0+2+0) 0 Pass/Fail

Bilimsel araştırma sunumları ve "akademik makale yazımı, konferans bildirisi hazırlama, hakemlik yapma" gibi konularda düzenli olarak  yapılacak seminerler.  

AD 698 Araştırma Seminerleri III
Kredi:
(0+2+0) 0 Pass/Fail

Bilimsel araştırma sunumları ve "akademik makale yazımı, konferans bildirisi hazırlama, hakemlik yapma" gibi konularda düzenli olarak  yapılacak seminerler. 

AD 699 Araştırma Seminerleri IV
Kredi:
(0+2+0) 0 Pass/Fail

Bilimsel araştırma sunumları ve "akademik makale yazımı, konferans bildirisi hazırlama, hakemlik yapma" gibi konularda düzenli olarak  yapılacak seminerler. 

AD 700 Lisansüstü Seminer
Kredi:
(0+1+0) 0 ECTS 3

Öğretim üyeleri, lisansüstü öğrencileri ve konuk konuşmacılar tarafından verilen, öğrencilerin belli ilgi alanlarındaki bakış açılarını genişletmek ve bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği konularında bilgilenmelerini sağlamak üzere planlanmış seminerler.

AD 790 Doktora Tezi
Kredi:
(0+0+0) 0