Web sitemizin güncellenme işlemleri devam etmektedir.

Ders Seçimi

Ders Seçimi ile İlgili Kurallar

Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği:

http://www.bu.edu.tr/Default.aspx?SectionID=276

Doktora Programlarına İlişkin Esaslardan Özet Seçmeler: Doktora programını başarıyla bitirebilmek için dikkat edilmesi gereken kurallardan önemli görülenler aşağıda özetlenmiştir. 

Doktora programında başarı (Referans: Madde 26)

1) Doktora programında azami süre altı yıldır. Bu süre içerisinde doktora derecesi alacak öğrencilerin programlarında öngörülen dersleri bilimsel hazırlık süresi hariç en çok dört yarıyıl içinde (lisans derecesi ile kabul edilmiş dokrora öğrencileri için en çok altı yarıyıl) ve en az 3,00 GNO ile tamamlaması beklenir

2) Doktora programının ders yükümlülüklerini başarıyla ve en az 3,00 GNO ile tamamlayan öğrenciler yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Aksi halde bu şartı sağlayana kadar F, CC ve CB notları aldıkları dersleri tekrarlarlar.

Doktora yeterlik sınavı ve tez önerisi savunması (Referans: Madde 27)

1) Ders yükümlülüklerini başarıyla ve en az 3,00 GNO ile tamamlayan öğrenciler yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.
2) Yeterlilik sınav jürisi biri tez danışmanı, diğeri Üniversite dışından bir öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.
3) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. ... Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, izleyen yarıyıl içinde yeterlik dönemine kayıt olarak tekrar sınava alınabilir.   Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin ilgili jürinin önerisiyle kredili veya kredisiz yeniden ders alması istenebilir. Bu derslerde başarılı olan öğrenciler yeterlik sınavına yeniden girebilir.

4) Yeterlik sınavında toplam üç kez başarısız olunması durumunda, öğrencinin programının tüm derslerini yeniden alması zorunludur.  

5) Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavını başardıktan sonra doktora tezine kayıt yaptırır.

6) Doktora yeterlik sınavını başaran öğrenci, en geç altı ay içinde  yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur. İstenilen süre içinde önerisini sunmayan öğrencinin tez notu F.  Öğrenci tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine ulaştırır.  

7) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Danışman veya tez konusu değişen öğrenciye yeni bir Tez İzleme Komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisini savunabilir. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen veya verilen süre içinde tez önerisi sunmamış öğrenci tekrar yeterlik sınavına alınır.  

8) Yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci takip eden iki akademik yarıyıl içinde teze kayıt yaptırmadığı takdirde, yeterlik sınavını tekrarlar.

9) Tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmalarına iki akademik yarıyıl içinde başlamayan öğrencilerden yeniden tez önerisi vermesi istenir.

Doktora tezi (Referans: Madde 28)

1) Yeterlik sınavında başarılı olan doktora öğrencileri, doktora programını tamamlama süresi olan toplam altı yıl içerisinde tezini başarıyla savunmak zorundadır. Bu süre doktora programına ilk kayıt oldukları yarıyılda başlar ve bu süreye bilimsel hazırlık süresi dahil değildir.

2) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için, Tez İzleme Komitesi, her yarıyılda bir kere olmak üzere, yılda iki kez toplanır. Öğrenci toplantı tarihinden en az bir ay önce o ana kadar yapılan çalışmalarının özetini ve bir sonraki dönemin çalışma planını içeren bir yazılı raporu komite üyelerine sunar. 

3) Ders programını, yeterlik sınavını ve tez önerisi savunmasını başarmış, fakat 2547 sayılı Kanunda belirtilen süre içerisinde  tezini hazırlayarak tez sınavına giremeyen öğrenciye, ilgili anabilim dalının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayıyla, tezini tamamlayarak jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

4) Azami süresi sonunda tezini tamamlayamayarak dört yarıyıla kadar ek süre almış olan bir öğrenci bu ek sürede de tezini tamamlayıp, başarı ile savunamazsa, ilgili anabilim dalının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile bu öğrenciye, ..., gerekirse yeni bir tez konusu ve ek altı yarıyıl süre verilir. Gerekli görülürse, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile, tez danışmanı değiştirilebilir, ek ders veya dersler alması ayrıca yeterlik sınavına tekrar girmesi istenebilir. Öğrenci tezini başarı ile savunup mezun olamadığı sürece, bu fıkra tekrarlanır.  

5) Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve danışmanı tarafından yarıyıl sonunda TP veya F notu olarak Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne bildirilir. Tez çalışmasından üst üste iki kez ya da aralıklı olarak üç kez F notu alan veya üst üste iki yarıyıl kayıtsız kalan öğrenci yeterlik sınavını tekrarlar.

Tez savunması (Referans: Madde 29)

1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

2) Doktora tez jürisi üçü öğrencinin Tez İzleme Komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. 

3) Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Doktora tezinde adayın;

a) Araştırma yaptığı konuda bilime yenilik getirmesi,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirmesi,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulaması
koşullarından en az birisini yerine getirmiş olması zorunludur.

4) Tez sınavı herkese açıktır.

5) Tezi reddedilen adaya ilgili anabilim dalının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir tez konusu verilebilir, gerekirse yeni tez danışmanı atanır. Ayrıca, bu durumdaki öğrencilerden, danışmanının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile yeni ders veya dersler alması da istenebilir.

6)  Tezi hakkında düzeltme kararı verilen aday, jüri tarafından verilen ve altı ayı aşmayan süre içerisinde gereğini yaparak tezini, aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu ikinci savunmada da tezi kabul edilmeyen adaya ilgili anabilim dalının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir tez konusu verilebilir. Gerekirse yeni tez danışmanı atanır. Ayrıca, bu durumdaki öğrencilerden, danışmanının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile yeni ders veya dersler alması da istenebilir. Öğrenci tezini başarı ile savunup mezun olamadığı sürece, bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki işlem tekrarlanır. 

7) Tez sınavında başarılı olan aday, doktora derecesine hak kazanmak için tezinin ciltlenmiş ve tüm jüri üyeleri tarafından imzalanmış üç kopyasını tez sınavından sonra en geç otuz gün içinde ilgili enstitüye teslim etmelidir.

8) Tez sınavında başarılı olan, varsa anabilim dalının diğer isteklerini yerine getiren ve tezi de şekil yönünden uygun bulunan aday, doktora derecesi almaya hak kazanır. Bu maddeden olarak, mezun olabilmek için yerine getirilmesi gereken anabilim dalı istekleri İşletme Bölümünün 9 Mayıs 2011 tarihli bölüm toplantısında alınan, aşağıda belirtilen kararla belirlenmiştir. Yeterlilik sınavını 2008 güz döneminde veya sonrasında geçmiş olan adaylar için geçerlidir.

a) Adayın akademik bir yayın yapmış olması, yayının hakemli bir dergi tarafından kabul almış olması gerekir. 
b) Yayın tez konusu yada tez konusuyla ilgili olmayan başka bir konu hakkında yapılabilir. 
c) Yayın sürecinin program başından itibaren adayın tez danışman tarafından takip edilmesi gerekir. Mezuniyet öncesi son kontrollerin de tez danışmanı tarafından yapılması gerekir.